<B>הזמנת חדרי לימוד עצמי - ספריית ארן </B><x-small><br>החדרים מיועדים לקבוצות ולא ליחידים * ניתן להירשם לשעתיים רצופות ואין להירשם ליותר מפעם ביום <br> אין להירשם עם פרטים של סטודנטים שאינם חברי הקבוצה <br>במידה והחדר לא יאויש 15 דקות מהמועד שהוזמן הוא יועבר לשימוש קבוצה אחרת </x-small>

לא התחבר

הרשמה למערכת